Souhlas se zpracováním osobních údajů

a poučení subjektu údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a zároveň nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES

Uděluji svým podpisem jako subjekt údajů Institutu kontaktní práce s.r.o., se sídlem Dělnická 887/26, Praha 7, IČ: 08196613, e-mail: institut@kontaktniprace.cz (dále jen Správce), dobrovolný a svobodný souhlas, aby Správce na základě tohoto souhlasu shromažďoval, uchovával a zpracovával mé osobní údaje, a to za níže uvedených podmínek:

 1. Osobní údaje, které budou zpracovány jsou: jméno a příjmení, titul, e-mailová adresa, telefonický kontakt, datum a místo narození.
 2. Poskytnutí osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem. Subjekt údajů poskytuje osobní údaje dobrovolně ke zpracování za účelem vystavení certifikátu/osvědčení o absolvování akcí (kurzů, stáží, konferencí a jiných akcí), které Správce bude realizovat.
 3. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně a automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců a zavazuje se neposkytovat je třetím osobám a do třetí země.
 4. Při zpracování osobních údajů subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování včetně profilování.
 5. Práva subjektu údajů:
  1. právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to písemnou nebo elektronickou formou, a to na e-mail: institut@kontaktniprace.cz;
  2. právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování;
  3. právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci;
  4. právo podat stížnost dozorovému orgánu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 6. Souhlas dle tohoto odstavce se uděluje na dobu maximálně 10 let od jeho udělení.

Subjekt údajů potvrzuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů a že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?