Kariérové poradenství pro klienty NZDM

TERMÍN KURZU:

11. 10. 2023 10:00-18:00

ROZSAH KURZU:

8
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha
Charita, Školicí středisko Marianeum, Praha 2, Máchova 7 Web →

ANOTACE:

Cílem kurzu je vybavit účastníka základními teoretickými znalostmi a dovednostmi a těchto znalostí využít při provázení jedince procesem volby dalšího směřování. Pracovník získá přehled o oborech středoškolského studia, o možnostech uplatnění klientů na trhu práce. Získá dovednosti, jak navázat kontakt, udržet a dokončit s klientem dialog o volbě jeho studijní a profesní budoucnosti, osvojí si nástroje a postupy efektivní v kariérovém poradenství, bude schopen do své práce zařadit sebepoznávací a zážitkové aktivity, bude umět podpořit klienta v rozhodování o volbě profese.

Kurz je určen pracovníkům a pracovnicím sociálních služeb – především NZDM, ale i dalších služeb, ve kterých pracují s klienty na podpoře a motivací k dalšímu vzdělávání a uplatnění se na trhu práce.

Maximální počet účastníků:

20

CENA KURZU:

2 700,00 Kč
2 450,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

9. 10. 2023

lektoři:

Mgr. Petra Pavlíčková

Vystudovala Sociální antropologii na Univerzitě Pardubice. Pracovala v terénním programu pro děti a mládež, působila jako lektorka primární prevence na základních školách, koordinovala projekt zaměřený na zvyšování kompetencí rodičů, pracovala v Poradenském centrum Univerzity Hradec Králové jako kariérní a sociální poradkyně. V současné době pracuje jako koordinátorka nízkoprahových sociálních služeb v Pardubickém kraji a jako pracovnice mobilního poradenského týmu pro základní a střední školy v oblastech kariérového a sociálního poradenství. Absolvovala dva akreditované kurzy kariérového poradenství, roční výcvik v gestalt koučování, kurzy krizové intervence a další. Podporu klientů v dalším vzdělávání a volbě povolání považuje za klíčové oblasti, které mají obrovský dopad na kvalitu jejich života.

KLÍČOVÁ SLOVA

doporučené kurzy

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

9. 10. 2023

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?